nalewanie-kawy1-1024x681

Ciesz się smakiem aromatycznej kawy

Zapraszamy do zabawy mieszkańców Tczewa, do sklepu przy ul. J. Dąbrowskiego 21. Za każdą kawę otrzymujesz naklejkę, którą wklejasz na otrzymany talon, 9 naklejek to kawa za 1 zł. Miłego smakowania naszych kaw. :)

Kawy, które biorą udział w konkursie to: Cappuccino, Espressso, Crema, Latte.

Kawę robimy z doskonałej jakości kawy Vegnano, więcej  w artykule tutaj.

cappuccino

Szczegółowy regulamin konkursu:

1. Organizatorem akcji promocyjnej „CIESZ SIĘ SMAKIEM AROMATYCZNEJ

KAWY”(dalej zwanej: „Promocją”) jest PHP BAGIETKA SP. Z O.O z siedzibą w

Chojnicach, przy ul. Grunowo 80, 89-620 Chojnice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem 0000070434, posiadająca numer statystyczny

REGON 091562862, numer NIP: 555-000-57-78, o kapitale zakładowym w wysokości 68

400 PLN, zwana dalej „Organizatorem”. Promocja zostanie przeprowadzona na

terytorium Polski, na terenie wybranych sklepów firmy PHP BAGIETKA. Lista sklepów

biorących udział w Promocji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Promocja trwa od dnia 27.02.2017 roku do dnia 31.08.2017 roku. Wydawanie znaczków

punktowych trwa od dnia 27.02.2017 roku do dnia 31.08.2017 roku. Zakup kaw po cenie

promocyjnej w przypadku zebrania określonej liczby znaczków punktowych jest możliwy

w terminie od dnia 27.02.2017 roku do dnia 31.08.2017 roku, z wyłączeniem tygodnia: 10-

15.04.2017

3. Promocja przeznaczona jest dla Klientów sklepów firmy PHP BAGIETKA. Poprzez

określenie „Klient” rozumie się każdą pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną

zdolność do czynności prawnych albo osobę powyżej 13 roku życia posiadającą

ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierającą umowę w drobnych, bieżących

sprawach życia codziennego, będącą jednocześnie konsumentem w

rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

4. Promocja prowadzona w oparciu o niniejszy Regulamin ma charakter

otwarty i powszechny.

5. Promocja polega na umożliwieniu Klientowi zakupu dowolnej kawy spośród

wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu po cenie

promocyjnej po zebraniu na specjalnym kuponie kolekcjonerskim, zwanym

dalej „Ulotką”, określonej w pkt. 13 Regulaminu liczby znaczków punktowych, zwanych

dalej „Punktami”.

6. Wzór znaczka punktowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

7. Punkty upoważniające do otrzymania rabatu są wydawane za zakup kaw z oferty firmy

PHP BAGIETKA, bez względu na formę płatności (gotówka, karta).

8. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

9. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:

a. dokonanie zakupu produktów określonych w pkt. 7 w okresie od 27.02.2017 roku do

31.07.2017 roku – za zakup jednej kawy przysługuje jeden Punkt;

b. odebranie po zakupie i naklejenie na ulotkę 9 (dziewięciu) Punktów.

10. Punkty będą wydawane przez kasjera niezwłocznie po zakończeniu transakcji

zakupu. Klient nie może odebrać Punktów w późniejszym terminie. Po odejściu od kasy

nie są uwzględniane reklamacje dotyczące ilości wydawanych Punktów.

11. Zebrane Punkty należy nakleić na Ulotkę. Ulotki będą dostępne do

pobrania w sklepach biorących udział w Promocji przez cały czas jej trwania.

Ulotka wraz z naklejonymi Punktami stanowi znak legitymujący na

okaziciela do zakupu po cenie promocyjnej – na warunkach opisanych w Regulaminie

kanapek określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu.

12. Ilość punktów naklejanych na ulotkę, uprawniających do zakupu po cenie promocyjnej

jednej wybranej kawy, określona jest w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Lista

kaw objętych promocją wraz z cenami znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego

Regulaminu.

13. W celu zakupu kaw objętych niniejszą Promocją w cenie uwzględniającej rabat

określony niniejszym Regulaminem, Klient powinien przekazać kasjerowi Ulotkę z 9

(dziewięcioma) naklejonymi Punktami. Punkty muszą znajdować się na jednym Kuponie.

Ulotka podlega zatrzymaniu przez kasjera. Wykorzystana Ulotka nie może być ponownie

użyta.

14. Prawo zakupu po cenie promocyjnej, określone w pkt. 13, nie zostanie

przyznane w następujących sytuacjach:

a) na Ulotce nie znajduje się wymagana liczba Punktów;

b) Ulotka lub Punkt został podrobiony, przerobiony lub skopiowany;

c) Ulotka lub Punkt jest zniszczony i nieczytelny.

15. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Kuponu lub Punktu, duplikaty nie będą

wydawane.

16. Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby kaw po cenie promocyjnej, jednakże

każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.

17. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach

mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu

cywilnego.

18. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg

Promocji i naliczanie rabatu oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci mogą

zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w terminie 7 dni

od daty dowiedzenia się przez uczestnika konkursu o zdarzeniu będącym przedmiotem

reklamacji. W reklamacji należy podać adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź

Organizatora, Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od

daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie

wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej rozpatrzenie

może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym Klient zostanie pisemnie

poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku

nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

20. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji

wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w Punktach sprzedaży określonych w pkt. 2.

21. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego.

22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania

Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem

zmiany Regulaminu będą w pełni skuteczne i respektowane przez Organizatora.

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od daty zmiany wskazanej

w nowym, zmienionym Regulaminie Promocji, jednak nie wcześniej niż od momentu

publicznego udostępnienia zmienionego Regulaminu w sklepach PHP BAGIETKA.

Załącznik nr 1

Lista sklepów:

1. Województwo pomorskie, Tczew, ul. Jarosława Dąbrowskiego 21

Załącznik nr 2

Nazwy kaw biorących udział w konkursie:

1. Kawa Cappuccino – cena 5 zł, cena z 9 naklejkami – 1 zł

2. Kawa Espresso – cena 4 zł, cena z 9 naklejkami – 1 zł

3. Kawa Crema – cena 4 zł, cena z 9 naklejkami – 1 zł

4. Kawa Latte – cena 6 zł, cena z 9 naklejkami – 1 zł

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>