kanapka-szkolna

Promocja „Jedz zdrowo i kolorowo” 1.02. – 19.03.

Promocja jest przeprowadzana w wybranych sklepach Bagietki  w Chojnicach i Złotowie, obowiązuje od 1 lutego do 19 marca 2017 r.  Za każdą kupioną kanapkę otrzymasz naklejkę, którą – jeśli chcesz wziąć udział w akcji – wklej  na otrzymanej ulotce.

9 zebranych znaczków upoważni cię do kupna kolejnej kanapki za 10 gr. Miłej zabawy. :)

Szczegółowy regulamin promocji poniżej:

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Jedz zdrowo i kolorowo” (dalej zwanej: „Promocją”) jest PHP BAGIETKA SP. Z O.O z siedzibą w Chojnicach, przy ul. Grunowo 80, 89-620 Chojnice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070434, posiadająca numer statystyczny REGON 091562862, numer NIP: 555-000-57-78, o kapitale zakładowym w wysokości 68 400 PLN, zwana dalej „Organizatorem”. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na terenie wybranych sklepów firmy PHP BAGIETKA. Lista sklepów biorących udział w Promocji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Promocja trwa od dnia 1 lutego do 19 marca 2017 roku. Wydawanie znaczków punktowych trwa od dnia 3 lutego do 19 marca 2017 roku. Zakup kanapek po cenie promocyjnej w przypadku zebrania określonej liczby znaczków punktowych jest możliwy w terminie od dnia 3 lutego 2017 roku do dnia 19 marca 2017 roku.

3. Promocja przeznaczona jest dla Klientów sklepów firmy PHP BAGIETKA. Poprzez określenie „Klient” rozumie się każdą pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo osobę powyżej 13 roku życia posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierającą umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będącą jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

4. Promocja prowadzona w oparciu o niniejszy Regulamin ma charakter otwarty i powszechny.

5. Promocja polega na umożliwieniu Klientowi zakupu dowolnej kanapki spośród wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu po cenie promocyjnej po zebraniu na specjalnym kuponie kolekcjonerskim, zwanym dalej „Ulotką”, określonej w pkt. 13 Regulaminu liczby znaczków punktowych, zwanych dalej „Punktami”.

6. Wzór znaczka punktowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

7. Punkty upoważniające do otrzymania rabatu są wydawane za zakup kanapek z oferty firmy PHP BAGIETKA, bez względu na formę płatności (gotówka, karta).

8. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

9. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:

a. dokonanie zakupu produktów określonych w pkt. 7 w okresie od 03.02.2017 roku do 19.03.2017 roku – za zakup jednej kanapki przysługuje jeden Punkt;

b. odebranie po zakupie i naklejenie na ulotkę 9 (dziewięciu) Punktów.

10. Punkty będą wydawane przez kasjera niezwłocznie po zakończeniu transakcji zakupu. Klient nie może odebrać Punktów w późniejszym terminie. Po odejściu od kasy nie są uwzględniane reklamacje dotyczące ilości wydawanych Punktów.

11. Zebrane Punkty należy nakleić na Ulotkę. Ulotki będą dostępne do pobrania w sklepach biorących udział w Promocji przez cały czas jej trwania. Ulotka wraz z naklejonymi Punktami stanowi znak legitymujący na okaziciela do zakupu po cenie promocyjnej – na warunkach opisanych w Regulaminie kanapek określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu.

12. Ilość punktów naklejanych na ulotkę, uprawniających do zakupu po cenie promocyjnej jednej wybranej kanapki, określona jest w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Lista kanapek objętych promocją wraz z cenami znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

13. W celu zakupu kanapek objętych niniejszą Promocją w cenie uwzględniającej rabat określony niniejszym Regulaminem, Klient powinien przekazać kasjerowi Ulotkę z 9 (dziewięcioma) naklejonymi Punktami. Punkty muszą znajdować się na jednym Kuponie. Ulotka podlega zatrzymaniu przez kasjera. Wykorzystana Ulotka nie może być ponownie użyta.

14. Prawo zakupu po cenie promocyjnej, określone w pkt. 13, nie zostanie przyznane w następujących sytuacjach:

a) na Ulotce nie znajduje się wymagana liczba Punktów;

b) Ulotka lub Punkt został podrobiony, przerobiony lub skopiowany;

c) Ulotka lub Punkt jest zniszczony i nieczytelny.

15. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Kuponu lub Punktu, duplikaty nie będą wydawane.

16. Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby kanapek po cenie promocyjnej, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.

17. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

18. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji i naliczanie rabatu oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w terminie 7 dni od daty dowiedzenia się przez uczestnika konkursu o zdarzeniu będącym przedmiotem reklamacji. W reklamacji należy podać adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź Organizatora, Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym Klient zostanie pisemnie poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

20. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w Punktach sprzedaży określonych w pkt. 2.

21. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany Regulaminu będą w pełni skuteczne i respektowane przez Organizatora. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od daty zmiany wskazanej w nowym, zmienionym Regulaminie Promocji, jednak nie wcześniej niż od momentu publicznego udostępnienia zmienionego Regulaminu w sklepach PHP BAGIETKA.

Załącznik nr 1

Lista sklepów biorących udział w promocji:

1. CHOJNICE, AL. BAYEUX 12

2. CHOJNICE, UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 20

3. CHOJNICE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 3A

4. CHOJNICE, UL. OBROŃCÓW CHOJNIC 1

5. CHOJNICE, UL. CZŁUCHOWSKA 57B

6. ZŁOTÓW, UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 1

Załącznik nr 2

CENA KANAPEK BEZ NAKLEJEK:

1. Kanpka z jajkiem 4,50 zł

2. Kanapka polska 4,50 zł

3. Kanapka włoska 4,50 zł

4. Kanapka francuska 4,50 zł

5.  Kanapka grecka 4,50 zł

6. Kanapka szkolna 2,90 zł

CENA KANAPEK Z KUPONEM Z WKLEJONYMI 9 NAKLEJKAMI:

1. Kanapka z jajkiem 0,10 zł

2. Kanapka polska 0,10 zł

3. Kanapka włoska 0,10 zł

4. Kanapka francuska 0,10 zł

5. Kanapka grecka 0,10 zł

6. Kanapka szkolna 0,10 zł

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>